DIGITALITZACIÓ I INDÚSTRIA 4.0

METODOLOGIA DE TREBALL

La nostra metodologia consisteix a identificar, proposar i implantar els projectes de millora detectats i finalment seleccionats

DIGITALITZACIÓ I INDÚSTRIA 4.0

METODOLOGIA DE TREBALL

La nostra metodologia consisteix a identificar, proposar i implantar els projectes de millora detectats i finalment seleccionats

VEURE FASES

FASE #1

Auditoria digital i/o tecnològica

Auditoria general:

 • Revisió de l’estat i la situació actual de les eines digitals existents a l’empresa i de l’ús real que se n’està fent.
 • Nivell de cobertura actual amb les eines existents.
 • Cultura digital a l’empresa.
 • Equip humà: capacitats, potencial i necessitats.
 • Valoració qualitativa i quantitativa del resultat de l´anàlisi existent.
 • Identificació de punts crítics.
 • Elaboració i presentació d’informe/diagnòstic.

Avaluació de Subvencions i ajuts públics (Avantprojecte)

 • Cerca, selecció i presentació de les ajudes públiques obertes o previstes, adequades al projecte.

FASE #2

Propostes de solucions tecnològiques i/o organitzatives

Equip humà:

 • Proposta d´implantació de les millores a nivell organitzatiu i/o de cultura digital.

Tecnologia:

 • Proposta de les solucions tecnològiques més adequades per cobrir les necessitats identificades a la FASE 1.
 • Revisió i selecció de les eines disponibles al mercat més adequades als requeriments.
 • Presentació a l’empresa de les eines finalment seleccionades i dels corresponents partners instal·ladors.

Elaboració, tramitació, seguiment i justificació d´expedients

 • Redacció de la memòria tècnica i econòmica del projecte. Creació de l´expedient.

 • Presentació de l’Expedient davant de l’organisme públic oportú.

 • Seguiment de la tramitació de l’Expedient i resposta argumentada dels dubtes que es puguin plantejar, fins a la resolució d’aquest, és a dir, fins a l’aprovació o la denegació d’algun dels crèdits preferents o subvencions sol·licitats.

 • Interfície amb l’organisme públic: interlocutors d’enllaç, aclariment de consultes tècniques i/o econòmiques davant de l’organisme oficial en qualsevol moment en què es produeixin.

 • Control econòmic permanent del projecte.

 • Justificació de l’auditoria econòmica final davant de l’organisme oficial fins a la resolució favorable de la mateixa i liquidació completa de les quantitats econòmiques concedides.

FASE #3

Gestió i implantació de projectes

Direcció General del Projecte:

 • Seguiment i compliment de les fites del projecte fins a la seva finalització, dins dels límits econòmics fixats al pressupost i dins dels límits temporals establerts al cronograma
 • Coordinació de l’equip intern de Projecte de l’empresa (EAR -utilitzant tècniques de gestió d’equips d’alt rendiment).
 • Actuar d´enllaç entre l´equip intern i els proveïdors externs que han d´intervenir en el projecte.
 • En cas de rebre ajuts públics, sol·licitud argumentada d’ampliacions, retards i/o modificacions substancials del projecte davant de l’organisme oficial en el moment en què es produeixin.

CONSULTEU-NOS SENSE COMPROMÍS

Fons i recursos econòmics per impulsar la Transformació Digital de la seva PIME o empresa

Us ajudem a identificar i aprofitar els fons i recursos econòmics que les administracions públiques estan injectant per a l’execució de projectes d’I+D+i i de Transformació Digital.

OFICINA BARCELONA

C/ Sardenya, 397-399  2º 5ª

08025 Barcelona

Tel. 934 874 260

E-mail: teasa@teasa.es

Web: www.teasa-tech.es

Copyright©Teasa 2023. Tots els drets reservats.