POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Tècnics Economistes Assessors, S.A. en endavant teasa, informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la/es Xarxa/es Social/és Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Informació de teasa:

– NIF/CIF : A60052537

DIRECCIÓ: C/ Sardenya, 397-399  2º 5ª   08025 Barcelona

CORREU ELECTRÒNIC: teasa@teasa.es

El usuario dispone de un perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse a la página creada por teasa mostrando así interés en la información que se publicite en la Red. Al unirse a nuestra página, nos facilita su consentimiento para el tratamiento de aquellos datos personales publicados en su perfil.

El usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia Red Social, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.

teasa tiene acceso y trata aquella información pública del usuario, en especial, su nombre de contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro de la propia Red Social. No son incorporados a ningún sistema de tratamiento.44

Drets dels interessats

Pel que fa als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, de què disposeu i que poden ser exercitats d’acord amb la RGPD, heu de tenir en compte els següents matisos:

Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.

Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de teasa, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

Derecho a la Limitación de tratamiento: Es el derecho a que se limiten los fines del tratamiento previstos de forma original por el responsable del tratamiento.

Derecho de Supresión: Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del usuario, a excepción de lo previsto en el propio RGPD o en otras normativas aplicables que determinen la obligatoriedad de la conservación de los mismos, en tiempo y forma.

Derecho de portabilidad: El derecho a recibir los datos personales que el usuario, haya facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable.

Derecho de Oposición: Es el derecho del usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de teasa

teasa realitzarà les següents actuacions:

     – Accés a la informació pública del perfil.

     – Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de teasa

     – Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

      – Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina de teasa, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, teasa es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

teasa no es fa responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de teasa però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

teasa se reserva el derecho a realizar concursos y promociones, en los que podrá participar el usuario unido a su página. Las bases de cada uno de ellos, cuando se utilice para ello la plataforma de la Red Social, serán publicadas en la misma. Cumpliendo siempre con la LSSI-CE y con cualquier otra norma que le sea de aplicación.

La Red Social no patrocina, avala ni administra, de modo alguno, ninguna de nuestras promociones, ni está asociada a ninguna de ellas.

Publicitat

teasa utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de teasa perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

• Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

OFICINA BARCELONA

C/ Sardenya, 397-399  2º 5ª

08025 Barcelona

Tel. 934 874 260

E-mail: teasa@teasa.es

Web: www.teasa-tech.es

Copyright©Teasa 2023. Tots els drets reservats.