AVÍS LEGAL

Tècnicos Economistas Asesores, S.A., d’ara en endavant teasa, proveït amb NIF / CIF A60052537, adreça C/ Sardenya, 397-399 2n 5a 08025 Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de www.teasa-tech.es

Amb els límits establerts a la llei, teasa no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a teasa ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de teasa pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que teasa no pot controlar. Per tant, teasa no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de teasa o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de teasa.

Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que teasa ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de teasa con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web.

Així mateix, l´informem de la possibilitat d´exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels seus dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a teasa@teasa.es o a l’adreça C/ Sardenya, 397-399 2n 5a 08025 Barcelona..

OFICINA BARCELONA

C/ Sardenya, 397-399  2º 5ª

08025 Barcelona

Tel. 934 874 260

E-mail: teasa@teasa.es

Web: www.teasa-tech.es

Copyright©Teasa 2023. Tots els drets reservats.